Pinksteren

De apostelen zaten bijeen toen plots uit de hemel het gedruis van een hevige wind kwam.
Vurige tongen zetten zich hun op het hoofd en zij werden vervuld van de Geest van de Heer.

Introitus: “Spiritus Domini - De Geest van de Heer vulde heel de aarde, alleluia, en Hij die alles in stand houdt, heeft kennis van het Woord, alleluia. -  Introitussen geven er soms de voorkeur aan om met de deur in huis te vallen. Met “Puer” weten wij dat het om een blij geboortelied gaat, met “Resurrexi” gaat het om de verrijzenis, en nu weten wij dat “Spiritus Domini” ons de komst van de Gods Geest laat bezingen! Dat gebeurt in 2 korte zinnen en in de blijde 8e modus.  “Spiritus” begint laag opstijgend met de noten: re-fa-la, van het re-klein-akkoord.  “Dominus”  volgt wat bescheiden met de noten: la sol fa, maar dan barst vreugde en gejubel los met de noten fa-la-do, van het fa groot-akkoord op “replevit orbem terrarum”. En dat het om heel de aarde gaat, bewijst “orbem” met een eerste hoogtepunt op de hoge mi!  Ook “terram” krijgt met een tristropha wat duidelijke belangstelling. De zin sluit af met een alleluia waarmee de slotzin ook zal eindigen.  Voor de 2e zin: “et hoc quod” vragen de oude neumen heel duidelijk om het beginwoordje “et” maar met één enkele noot te zingen: tonica sol! Dus hier zingen:
”et hoc”- sol soldodo-! Het is best de crescendowijze opgang naar “scientiam” niet te onderbreken door een te lange pauze na “omnia”! Bemerk dat het 2e hoogtepunt met mi bij “habet”, een kopie is van het eerste, en “vocis” ook met een tristropha meer belang krijgt, maar de zang niet afsluit. Zo dient men vlot met de alleluia’s verder te gaan!

Alleluia: “Emitte Spiritum tuum– Zend uw Geest en zij zullen herschapen worden en het aanschijn van de aarde vernieuwen. -  De melodie werd reeds behandeld bij de 3e adventszondag en werd ook gezongen op Hemelvaart. Daar tekst en muziek van het pinksterfeest de beste verwantschap hebben vermoedt men hier de oorspronkelijke versie voor te hebben.  “Emitte” klinkt als een beleefd verzoek en “Spiritus” daalt neer op aarde: tonica re. “creabuntur” heeft een mooi uitgebreid melisme en  na een vlot “et renovabis”  gaat “faciem” met een eigen wending van 2 kwarten naar “terram”, die besluit met heel de melodie van het  alleluia .

Alleluia: “Veni, Sancte Spiritus”is een van de mooiste gregoriaanse gezangen. Vroeger diende dit gezang geknield gezongen te worden! Wat een indruk moet dat niet gemaakt hebben in de kerk wanneer zangers, priesters, bisschop en assistenten gingen knielen terwijl “Veni, Sancte Spiritus” gezongen werd!
Het Alleluia en jubilus bestaat uit 3 deeltjes: een eerste eenvoudig op en neer gaan bij de tekst Alleluia.
Een tweede vangt met een kwartsprong hoger aan en een derde bereikt de hoogste noten met een kwintsprong!  Het vers haalt zijn melodisch materiaal uit die 3 delen. De 1e zin: - Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen -  “Veni” is gewoon de herhaling van Alleluia. – “Sancte Spiritus” tot fidelium” kreeg motieven van deel 2, met een tessituur van slechts 5 noten, van do tot sol.  De zang  bekomt een mooi rustig gevoel, daar zinnen en woorden allen eindigen op tonica re.
De 2e zin: - en ontsteek in hen het vuur van uw liefde -. Met “et tui amoris”  wordt  het materiaal van het 3e deel aangesproken, vooral het woord ”amoris”  krijgt een prachtige melodie en het afsluitende woord
“accende” brengt de volledige herhaling van het Alleluia.

Sequentia: “Veni, Sancte Spiritus”.  De sequentia werd een vervolg op het Alleluia en vangt bij voorkeur aan met de beginnoten van het Alleluia, zoals hier, met de noten: -do re mi fa mi re do re-
Het is een strofische liedvorm met een meer volks karakter. Dit sequentia heeft 5 dubbelstrofen, allen bestaande uit 3 versjes. In de 1e strofen wordt de vraag, de verwachting naar de komst gezongen.
In de volgende gaat het om de bewondering van de H.Geest. Verder wordt om Zijn hulp gezongen met de werkwoorden: lava, riga, sana, flecte, fove en rege. Tenslotte wordt het een smeken met het kleine woordje: “Da” – geef  ons dit en dat -.  Als auteur wordt vermeld: Wipo, kapelaan van de Duitse keizer,
Robert De Vrome (+1031) en Stephan Langton (+1228) aartsbisschop van Canterbury, volgens andere bron: de kanselier van de Parijse universiteit?   “Quod est veritas?”

Offertorium: “Confirma hoc, Deus” - God, bevestig wat Gij in ons hebt uitgewerkt: in uw tempel te Jeruzalem zullen koningen U geschenken offeren, alleluia. -
Nacht- en dagmis van Kerstdag, Pasen en Pinksteren hebben allen een offertorium in de wat strenge
4e modus, maar allen met eigen geaardheid! Enkel de nachtmis toont wat gelijkenis met Pinksteren,
dat spijts mooi bewegende melodieën, meer een biddend zingen moet zijn.
De zang bestaat uit 3 gehalveerde zinnen die wat vrij met hun 4e modus omgaan. Wat met die modus nog gebeurt!  “Confirma hoc” start in een mooie typische re-modus. Het volgende woord “Deus” is een klassieke formule waarmee de 4e modus graag afsluit. Het is aangewezen om die eerste halfzin in zijn geheel te zingen: de mooie melodische opbouw van “confirma + hoc” niet te onderbreken!
“quod operatus es” gaat verder in de re-modus en “in nobis” werd met een tristropha en hoogtepunt do in de belangrijkheid gesteld. Die hele zin:”quod operatus es in nobis” – wat Gij in ons hebt uitgewerkt – dient waardig en dankbaar gezongen te worden
De 2e zin: “a templo tuo” heeft ook 2 halfzinnen die wat hun eigen weg gaan: “tuo” eindigt op tonica mi
en “quod est in Ierusalem” is een duidelijk op en neer zingen  met mooie motieven van de 1e modus.
De laatste zin gaat in de 1e modus verder en de 2 halfzinnen, “tibi + reges” beginnen met hetzelfde motief. Tenslotte eindigt het laatste “(Alle)-luia” met het motief van “Deus”.

Communio:”Factus est repente”  - Plotseling ontstond uit de hemel een gedruis van een aankomende hevige wind, waar zij waren gezeten, alleluia. En allen werden vervuld van de H.Geest en spraken over Gods grote werken, alleluia. -   Dit communio bestaat uit 2 zinnen die in een brede boog een opgaande en neerdalende beweging hebben.  In de 1e zin gaat het over de komst, in de 2e zin over het werk van de H.Geest.
Zoals “Puer natus” met een kwintsprong en de blijde 7e modus begint, zo vangt “Factus est repente” aan met 3 kwintbewegingen en brengt “sonus” de zang onmiddellijk naar hoogtepunt fa. Het gaat niet om geluid van bazuingeschal, maar om geruis van wind! Zo dient hier zeker niet extra sterk gezongen te worden! Zo mogelijk wordt “Factus” over het de asterisk tot na “sonus” in één ademhaling, maar toch plechtig aankondigend, gezongen. De melodie van de voorzin beweegt zich rond dominant re. De nazin:”ubi  erant sedentes”  - waar zij gezeten waren -  daalt af naar de beginnoot, tonica sol. Het alleluia dat er op volgt, vormt ook het besluit van de 2e zin!   Die 2e zin: “et repleti sunt omnes”  kent ook de kwint- beweging -sol re-, maar met tussennootjes, en beweegt zich ook met de syllabisch bewerkte tekst rond dominant re.  Ook hier is de nazin “loquentes magnalia Dei” in dalende lijn bewerkt, maar heeft een heel mooi, meer uitgebreid melodisch verloop.
Deze melodie werd, minder gelukkig, aangepast aan de tekst van de communio ”Quotiescumque” van het H.Sacramentsfeest.  In het huidige graduale komt zij niet meer voor!  Het is geen verlies.

 

 

Tekst uit boek CANTATE DOMINO. Bespreking van de gregoriaanse gezangen van zon- en feestdagen van Dhr Deruwe.