28e zondag door het jaar

Introitus “Si iniquitates” - Als Gij de zonden blijft gedenken, Heer, wie zal bestand zijn? Maar bij U is vergeving, God van Israel. -  De tekst bestaat uit 2 zinnen: een vraag en een antwoord. Zo verloopt ook de zang: een eerste opwindende, angstige zin wordt gevolgd door een zin met ontspanning en rust. “Si iniquitates” stijgt vlot op naar dominant do die heel de voorzin zal beheersen. In de nazin, die op een angstig hoog vragen lijkt, begint “Domine” met de herhaalde kwartsprong van het vorige woord “Domine”, en laat ”sustinebit” de hoogste noot mi bereiken. Merk op dat beide zinsdelen eindigen op -sisido-. Wordt hier niet  beter –lasido- gezongen, zoals de neumen van beide gradualen toch blijken aan te duiden?  “quia apud te” van de 2e zin, begint met de zang van”(Ini)quitates”. Verder krijgt “propitiatio” (vergeving) een duidelijk accent met de pressus op do, en wordt “est” rustig met 2 torculussen afgedaald. Wat verwant met het beginmotief van “Si iniquitates” maakt “Deus ”een melodische boog, om “Israel” met een slotformule te laten eindigen.
Het is boeiend de vergelijking te maken met intr. “Omnia” (blz 342). Tweemaal modus III,  vgl. de eerste zin: “omnia quai fecisti nobis (komma) Domine” met“Si iniquitates observaveris (zonder komma) Domine).  De componist moet zeker ook hier aan de komma gedacht hebben, want het woord “Domine” is tweemaal identiek gelijk, met uitzondering van de slotlettergreep: bij het bewonderende “Omnia” sluit het af met het bevestigende: do-do-si, terwijl in het wat bevreesde “Si iniquitates” het een vragende: si-si-do wordt!

Graduale (A) “Si ambulem” - Al wandel ik midden in de schaduw van de dood, ik zal geen onheil vrezen, want Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, zij zijn mijn troost. In de 1e zin heeft bijna ieder woord een eigen bewerking. De beginwoorden “Si ambulem” vragen om traag (wandelend) gezongen te worden, enkel met de op elkaar volgende noten, tussen sol en re. “In medio” mag in een minder streng fa-la-do-klimaat hoger opstijgen en “umbrae mortis” daalt kort diep af, om wat verbazend toch hogerop met - falalasol - te eindigen. Dit gebeurt wellicht om de nazin met overtuiging de kwintsprong van “non”- niet bevreesd - te kunnen beginnen. “Timebo“heeft ook hogerop wendingen van “medio,” en “mala” wordt verachtelijk de laagte ingezongen. De 2de zin wordt best traag en duidelijk begonnen met de syllabische woorden. “Mecum” start zoals “medio” begint en wordt lang op do uitgezongen. “Domine” eindigt met een slotformule van de modus. De nazin gaat in die sfeer verder en overstijgt nooit de do!
De 2 materialen: stok en staf, “Virga” en “baculus”, hebben een heel aparte melodie. “Virga” daalt eenvoudig van la naar re, maar voorafgegaan door de kwintsprong van “et”, belandt “baculus” hoog op la do-. Meer uitgebreid werden “tua” en “tuus” bewerkt: de eerste, overwegend rond basisnoot la met sibé, de tweede, rond si met basisnoot do.  Waar het verder gaat om troost: “consolata”, wordt terug sibé gezongen.

Alleluia “Qui timent- Die de Heer vrezen, laat hen op Hem hopen. Hij is hun helper en beschermer. - Eenzelfde melodie wordt gezongen de 22e zondag op de tekst “Cantate Domino”. De oude neumen, die hier aanwezig zijn en bij “Cantate” ontbreken, spreken hier dus van een originele versie. “Qui timent” start met de bekende sekstafstand -do re la- en kent een mooie ontwikkeling, eerst rond de noot sol, daarna rond la. “Dominum” mag hoger gezongen worden: opzien naar de Heer! Afdalend, met eenvoudige secunden, een paar tertsen en een kwart op “in (eo)” wordt “sperent” gezongen. Als een brede arsis-thesis wordt met “adiutor et protector” verder gezongen, om met “eorum est” de hele Alleluiazang te herhalen.

Offertorium “Recordare meiHet offertorium is een apart verhaal uit de geschiedenis van Esther, die de Heer smeekt om de juiste woorden in haar mond te leggen om aan de koning bescherming voor haar volk te vragen. Vooral met het slotwoord “In conspectu” bezingen we haar bang, aarzelend stappen door de gangen van het paleis, de koning tegemoet! Wat smekend wordt “Recordare mei, Domine” gezongen en de zin vervolgt rustig tussen de noten -re en la- haar weg. De 2e zin laat “da sermonem” het motief van “omni” en “do(minans)” hernemen, om “os” met een pressus belangrijk te maken en “meum” een hoog motief te geven, die “placeant” zal herhalen. Het strompelen, de koning tegemoet, “in conspectu”, heeft een opstijgen naar la, maar fa beheerst de eerste 3 fragmenten van het lange melisme. Sol neemt even het 4e fragment over, maar fa herneemt het verdere zingen, om “principis” op re te laten eindigen.

Communio “Aufer a me komt van quatertemperwoensdag van september.- Neem smaad en minachting van mij weg, omdat ik uw geboden heb nageleefd, want uw voorschriften overweeg ik voortdurend.- Het gezang is een nederig gebed in 3 zinnen, waarvan 1 en 2 best in één ademhaling en toch rustig gezongen kunnen worden. Met een drietal hogere noten van de modus vangt “Aufer a me” smekend aan. “contemptum”, verachting, wordt terecht met een kwartval minachtend geëindigd.  De 2e zin heeft een ritmische orde van notengroepen in 2- en 3 ledigheid, zingt meer in het medium en heeft een rustige op- en neergaande melodie. De laatste zin, een nederige belofte, op een lagere melodie, laat ”nam et” door “testi(monia)” herhalen, zoals ook “medita-” door “-tio me(a)”herhaald wordt.